FAQ

Tuta znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Jak pobrać certyfikat po kursie online lub webinarze?

Jak zalogować się do strefy e-learningowej?

Na jakiej podstawie Wojtków Szkolenia prowadzi pozaszkolną formę kształcenia ustawicznego?

Będąc niepubliczną instytucją szkoleniową Wojtków Szkolenia jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.14/00223/2021. Ponieważ nasza działalność edukacyjna nie stanowi prowadzenia szkoły, placówki, zespołu lub innej formy wychowania przedszkolnego prowadzona jest na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (a nie na podstawie Prawa Oświatowego). Spełniamy wszystkie wymogi prawne do prowadzenia oferowanych przez nas kursów.

Czy Wojtków Szkolenia jest potrzebna akredytacja MEN?

Akredytacja Kuratora Oświaty tzw. „akredytacja MEN” jest wymagana do prowadzenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego w oparciu o Prawo Oświatowe (art. 117 ust. 2 Prawo Oświatowe), a więc kursu, którego program uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w zakresie danej kwalifikacji, a którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego realizowanego przez okręgowe komisje egzaminacyjne (OKE). W zawierającym listę branż (zawodów) dla których prowadzone są takie egzaminy t.j. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn.15.02.2019 r., brak jest zawodu tresera/trenera psów oraz zoopsychologa. Nie ma więc aktualnie możliwości uzyskania certyfikatu kwalifikacji zawodowej dla tych zawodów. Wszystkie kursy przygotowujące do ich wykonywania nie są kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi w rozumieniu przepisów prawa, więc nie jest wymagana dla ich prowadzenia akredytacja kuratora oświaty. Jakość naszych kursów może natomiast potwierdzić znaczna liczba absolwentów, którzy obecnie aktywnie działają w zawodzie trenera/tresera psów lub behawiorysty.

Czy ukończenie kursu prowadzonego przez Wojtków Szkolenia daje mi uprawnienia do wykonywania któregoś z zawodów wskazanych w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej?

Oferowane przez nas kursy przygotują cię m.in. do wykonywania zawodu wskazanego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów pod numerami: 516405 Treser psów (kurs Trener Psów) oraz 516407 Zoopsycholog (kurs Behawiorysta psów, oferowany jako kontynuacja kursu dla trenerów). Program naszych zajęć obejmuje szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu umiejętności przypisanych do zawodu trenera i zoopsychologa opisany w oficjalnej broszurze Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz jest zgodny ze standardami wskazanymi w Krajowym Standardzie Kompetencji Zawodowych w zawodzie zoopsycholog (KOD 516407) i Krajowym Standardzie Kompetencji Zawodowych w zawodzie treser psów (KOD 516405). Wypada jednocześnie zaznaczyć, że w/w zawody nie podlegają reglamentacji, innymi słowy aktualnie brak regulacji prawnych i wymogów formalnych do wykonywania wymienionych zawodów. Oznacza to, że nie ma możliwości przystąpienia do państwowego egzaminu nadającego uprawnienia do wykonywania zawodu trenera/tresera lub behawiorysty i żadne kursy dostępne na polskim rynku nie mogą ci takich uprawnień zapewnić. Warto natomiast podnosić swoje kwalifikację i potwierdzić swoje kompetencje zawodowe poprzez uczestniczenie i zakończenie zdanym egzaminem kursu prowadzonego przez wyspecjalizowaną w danym zakresie i cieszącą się dobrą renomą w środowisku branżowym niepubliczną placówkę edukacyjną(taką właśnie jest Wojtków Szkolenia). Biorąc pod uwagę nasz program i doświadczenie kadry prowadzącej zajęcia, bez wątpienia ukończenie kursów oferowanych przez Wojtków Szkolenia daje bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe i potwierdzenie kompetencji zawodowych w przypadku zdania egzaminu.